رترکتور و سوزنگیر و هموستات

رترکتور Misch Sinus 2950 دنا پویا

رترکتور Misch Sinus 2950 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

بن کریر 5.5MM-3503 دنا پویا

بن کریر 5.5MM-3503 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رترکتور Car Endodontic 90'- 2952 دنا پویا

رترکتور Car Endodontic 90'- 2952 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رترکتور Car Endodontic 45'- 2951 دنا پویا

رترکتور Car Endodontic 45'- 2951 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ام تی ای کریر 1.8MM-2.5MM-3509 دنا پویا

ام تی ای کریر 1.8MM-2.5MM-3509 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ام تی ای کریر 1.8MM-2.5MM-3508 دنا پویا

ام تی ای کریر 1.8MM-2.5MM-3508 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ام تی ای کریر 1.2MM-1.5MM-3507 دنا پویا

ام تی ای کریر 1.2MM-1.5MM-3507 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ام تی ای کریر 1.2MM-1.5MM-3506 دنا پویا

ام تی ای کریر 1.2MM-1.5MM-3506 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رترکتور اورینگ 2992 -L دنا پویا

رترکتور اورینگ 2992 -L دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رترکتور اورینگ 2991 -M دنا پویا

رترکتور اورینگ 2991 -M دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رترکتور اورینگ 2990 -S دنا پویا

رترکتور اورینگ 2990 -S دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

بن کریر 3.5MM-3501 دنا پویا

بن کریر 3.5MM-3501 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هموستات سرصاف 3010 دنا پویا

هموستات سرصاف 3010 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دهان باز کن 2981 -14CM دنا پویا

دهان باز کن 2981 -14CM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دهان باز کن 2980 -12CM دنا پویا

دهان باز کن 2980 -12CM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هموستات سرکج 3051 دنا پویا

هموستات سرکج 3051 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هموستات سرصاف 3050 دنا پویا

هموستات سرصاف 3050 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هموستات سرکج 3011 دنا پویا

هموستات سرکج 3011 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رترکتور راکس L- 2922 دنا پویا

رترکتور راکس L- 2922 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رترکتور راکس M- 2921 دنا پویا

رترکتور راکس M- 2921 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com