الواتور

الواتور ریشه چپ دندانپزشکی دنا پویا 1262

الواتور ریشه چپ دندانپزشکی دنا پویا 1262

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور ریشه راست دسته هالو دندانپزشکی دنا پویا 1266

الواتور ریشه راست دسته هالو دندانپزشکی دنا پویا 1266

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور اپیکال چپ دندانپزشکی دنا پویا 1257

الواتور اپیکال چپ دندانپزشکی دنا پویا 1257

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور اپیکال راست دندانپزشکی دنا پویا 1258

الواتور اپیکال راست دندانپزشکی دنا پویا 1258

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور اطفال چپ دندانپزشکی دنا پویا 1285

الواتور اطفال چپ دندانپزشکی دنا پویا 1285

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور اطفال راست دندانپزشکی دنا پویا 1286

الواتور اطفال راست دندانپزشکی دنا پویا 1286

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور پرچمی کرایر راست 12mm* دندانپزشکی دنا پویا 1248

الواتور پرچمی کرایر راست 12mm* دندانپزشکی دنا پویا 1248

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور فلوهر مستقیم 3.5mm* دندانپزشکی دنا پویا 1252

الواتور فلوهر مستقیم 3.5mm* دندانپزشکی دنا پویا 1252

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور فلوهر مستقیم 2.5mm* دندانپزشکی دنا پویا 1251

الواتور فلوهر مستقیم 2.5mm* دندانپزشکی دنا پویا 1251

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور مستقیم دنده ای 3.5mm - M دندانپزشکی دنا پویا 1236

الواتور مستقیم دنده ای 3.5mm - M دندانپزشکی دنا پویا 1236

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور مستقیم دنده ای 3mm - S دندانپزشکی دنا پویا 1235

الواتور مستقیم دنده ای 3mm - S دندانپزشکی دنا پویا 1235

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور مستقیم دنده ای 4mm - L دندانپزشکی دنا پویا 1237

الواتور مستقیم دنده ای 4mm - L دندانپزشکی دنا پویا 1237

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور مستقیم دندانپزشکی 5 mm دنا پویا مدل 1227

الواتور مستقیم دندانپزشکی 5 mm دنا پویا مدل 1227

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور مستقیم دندانپزشکی 2.5mm دنا پویا مدل 1222

الواتور مستقیم دندانپزشکی 2.5mm دنا پویا مدل 1222

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور مستقیم دندانپزشکی 2mm دنا پویا مدل 1221

الواتور مستقیم دندانپزشکی 2mm دنا پویا مدل 1221

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور مستقیم دندانپزشکی 3mm دنا پویا مدل 1223

الواتور مستقیم دندانپزشکی 3mm دنا پویا مدل 1223

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور مستقیم دندانپزشکی 3.5 mm دنا پویا مدل 1224

الواتور مستقیم دندانپزشکی 3.5 mm دنا پویا مدل 1224

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور مستقیم دندانپزشکی 4 mm دنا پویا مدل 1225

الواتور مستقیم دندانپزشکی 4 mm دنا پویا مدل 1225

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور مستقیم دندانپزشکی 4.5 mm دنا پویا مدل 1226

الواتور مستقیم دندانپزشکی 4.5 mm دنا پویا مدل 1226

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور پرچمی کرایر چپ 12mm* دندانپزشکی دنا پویا 1247

الواتور پرچمی کرایر چپ 12mm* دندانپزشکی دنا پویا 1247

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com